Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Apelacja w sprawie spadkowej

Uruchamiając proces postępowania spadkowego niekiedy trzeba liczyć się z tym, iż sąd może niekorzystnie rozpatrzyć nasz wniosek i nie wydać nam oświadczenia o nabyciu spadku. Wówczas możemy złożyć apelację.

Apelacja od postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku musi jednak zostać złożona w terminie dwudziestu jeden dni. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, wówczas postanowienie się uprawomocni. Warto wiedzieć, że zgodnie z zasadami prawa procesowego, apelacja przysługuje wyłącznie od wyroku sądu pierwszej instancji (w naszym kraju od wyroków wydanych w pierwszej instancji przez określony sąd rejonowy apelacja przysługuje do sądu okręgowego).

Apelacja w sprawie spadkowej na ogół przysparza spadkobiercom nieco więcej problemów niż sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Dlatego jeśli nie posiadamy fachowej wiedzy i nie jesteśmy w stanie samodzielnie napisać takiej apelacji, wówczas jej sporządzenie warto powierzyć radcy prawnemu bądź adwokatowi. Apelację należy następnie wnieść do właściwego sądu rejonowego.

Tak samo jak wiele innych pism procesowych, również apelacja w sprawie spadkowej musi zawierać szereg istotnych informacji oraz załączników. Przede wszystkim w takiej apelacji powinno znaleźć się oznaczenie sądu, do którego apelacja jest skierowana wraz z danymi poszczególnych stron. Ponadto w takim piśmie należy zamieścić oznaczenie wyroku, od którego wnosimy apelację, krótkie przedstawienie zarzutów wraz z uzasadnieniem oraz wniosek o zmianę bądź uchylenie wyroku.

Tylko prawidłowo sporządzona oraz wniesiona apelacja jest podstawą do ponownego rozpatrzenia sprawy – dlatego właściwe napisanie wniosku jest pod tym względem bardzo istotne.

Każda niezadowolona z wyroku sądu strona może wnieść apelację do sądu. Warto dodać, że apelacja w sprawie spadkowej podlega opłacie – opłatę na ogół uiszcza się wraz z apelacją (jako znak opłaty sądowej lub na konto właściwego sądu rejonowego). Gdy apelacja zostanie wniesiona i opłacona, wówczas sąd ma obowiązek doręczyć jej odpisy pozostałym stronom.

Dopiero po dostarczeniu odpisów, sąd drugiej instancji może wyznaczyć termin rozprawy. Obecność na takiej rozprawie zazwyczaj nie jest obowiązkowa (sąd tak czy inaczej rozprawę przeprowadzi).

W trakcie rozprawy zgromadzeni sędziowie zadecydują, czy wniesiona przez spadkobierców apelacja jest uzasadniona – jeśli tak, wówczas sąd może zmienić rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji. Jeśli jednak nie będziemy zgodni z orzeczeniem wydanym przez sąd drugiej instancji, wówczas najprościej jest po prostu pogodzić się z ogłoszonym wyrokiem. W niektórych sytuacjach można wnieść tak zwaną skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.