Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Casting organizowany przez samorządową jednostkę kultury – na jakiej podstawie przetwarzać dane kandydatów?

Casting organizowany przez samorządową jednostkę kultury – na jakiej podstawie przetwarzać dane kandydatów?


Samorządowe jednostki kultury niejednokrotnie organizują castingi czy nabory do prowadzonych przez nie grup artystycznych. Powstaje więc pytanie, czy w związku ze zbieraniem wypełnionych formularzy zgłoszeniowych od uczestników podstawą prawną do przetwarzania przekazywanych danych osobowych może być jedynie zgoda podmiotu danych. Sprawdź, na jaką podstawę przetwarzania danych należy powołać się w przedstawionym przypadku.

Zgoda podmiotu danych …

Co do zasady, jeżeli jednostka samorządowa zamierza przetwarzać dane uczestników castingów czy naborów do prowadzonych grup artystycznych powinna uzyskać ich zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeśli zastosowanie ma przynajmniej jedna z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych, które art. 6 lub art. 9 RODO. Jednostka samorządowa powinna zatem uzyskać zgodę uczestników castingów czy naborów na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże jeśli dochodzi do zawarcia umowy między jednostką a uczestnikami istnieje możliwość odstąpienia od uzyskiwania zgody i oparcie przetwarzania o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn. na niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby, przed zawarciem umowy.

… albo niezbędność przetwarzania danych celem realizacji zadania publicznego

Niestety samo powołanie się na postanowienia statutu jednostki nie jest wystarczające do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Należy pamiętać, że podstawa przetwarzania danych wynikająca z konieczności wypełniania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) bądź realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi znajduje wąskie zastosowanie. Powołanie się na przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. c RODO jest możliwe tylko wtedy, gdy w przepisach prawa wprost wskazano obowiązek przetwarzania określonych danych.

Natomiast na przesłankę z art. 6 ust. 1 lit e. RODO należy się powołać gdy przepisy nie przewidują wprost upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, ale nakładają na administratora danych zadanie publiczne, dla realizacji którego niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. Zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w imię których ma się odbywać przetwarzanie danych osobowych, muszą być określone prawem i do ich realizacji niezbędne musi być przetwarzanie danych osobowych.

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 6.

Agnieszka Kręcisz Sarna
Portal Ochrona Danych Osobowych