Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Koszt objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prowadzę jednoosobową spółkę z o.o. W niedalekiej przyszłości chcę nabyć udziały w innej Sp. z o.o.. W tym celu jeden z współudziałowców zaproponował, abym objął udziały w zamian za wniesienie aportu w postaci wierzytelności. Czy taka wierzytelność będzie stanowiła koszt objęcia udziałów w spółce z o.o.?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje różne formy wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki (które będą stanowiły koszt objęcia udziałów) w zamian za objęcie udziałów, nie tylko środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Art. 15 ust.1j pkt 3 powyższej ustawy stanowi, że wkładem niepieniężnym wniesionym za objęcie udziałów może być również wkład w wysokości faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie majątku podatnika, jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.

Zgodnie z przyjętym stanowiskiem organów podatkowych wierzytelność powstała w skutek np. udzielonej a niespłaconej pożyczki może stanowić koszt objęcia udziałów w spółce (porówn. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPBI/2/423-204/10/CzP z dnia 28 kwietnia 2010 r.).

W przedstawionym stanie fatycznym objęte udziały będą przychodem Podatnika w wysokości ich wartości nominalnej. Tak powstały przychód Podatnik będzie mógł obniżyć o koszt jego objęcia czyli o wartość wierzytelność (aport), o ile uprzednio owa wierzytelność nie została zaliczona u Podatnika do kosztów uzyskania przychodu.