Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Egzoneracja

Pragnąc rozjaśnić Wam definicję terminu egzoneracja napisaliśmy ten właśnie krótki tekst, do przeczytania którego gorąco Was zachęcamy.

Egzoneracją nazywane są takie stany fatyczne, na które powołać może się osoba zobowiązana do naprawienia szkody w zamiarze usunięcia ciążącej na sobie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.
Wśród stanów tych wymienić można siłę wyższą, wystąpienie szkody tylko i wyłącznie z powodu winy osoby poszkodowanej lub też wystąpienie tejże szkody z powodu działania tylko i wyłącznie osoby trzeciej, na której postępowanie nie miało się wpływu.

Warto zauważyć, iż w celu zwolnienia się z odpowiedzialności wystarczy udowodnienie przynajmniej jednej z wymienionych wcześniej okoliczności.
Mamy nadzieję, że teraz już lepiej rozumiecie czym jest egzoneracja.