Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Zasady współżycia społecznego

Chcąc wyjaśnić Wam czym są zasady współżycia społecznego możemy najprościej powiedzieć, iż są to reguły, których zadaniem jest ocena tego, czy dana rzecz zasługuje lub też nie zasługuje na akceptację z punktu widzenia poglądów społeczeństwa.

Zasady współżycia społecznego są zatem pewnymi normami odnoszącymi się do postępowania ludzkiego – nie są żadnymi regułami prawnymi. Wiąże się to z tym, że nie stosowanie się do zasad współżycia społecznego nie grozi żadną karą czy sankcją, jedynie brakiem akceptacji społeczeństwa.

Warto również dodać, iż zasady te odnoszą się również do zwyczajów i norm moralnych oraz obyczajowych występujących w relacjach międzyludzkich. Są więc one stale budowane oraz rozwijane, wraz ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie, przez co nie został stworzony żaden katalog zasad współżycia społecznego. Poprzez swoją istotę zasady współżycia społecznego są podstawowym drogowskazem wskazującym ludziom prawidłowe zachowania oraz postępowania, przez co są czynnikiem niedopuszczającym do nadużywania prawa.