Prawo pracy: jak bronić się przed mobbingiem?

Prawo pracy: jak bronić się przed mobbingiem?

Mobbing może przyjmować bardzo różne formy. Niestety mimo rosnącej świadomości dotyczącej kultury pracy w XXI wieku coraz więcej osób zgłasza się do prawników z prośbą o pomoc w walce z mobbingiem.

Obowiązki pracodawcy

W świetle artykułu 943 § 1 kodeksu pracy pracodawca powinien nie tylko reagować na ewentualne zachowania noszące znamiona mobbingu, lecz także im aktywnie przeciwdziałać – przypomina adwokat Małgorzata Pietrzak. Niestety niewielu pracodawców zdaje sobie sprawę, że prawo zobowiązuje ich do używania środków organizacyjnych i perswazyjnych, aby tego typu zachowania nigdy w firmie nie miały miejsca. Pracodawcy powinni także pamiętać, że w przypadku gdy podjęte środki nie przyniosą rezultatu, mają prawo rozwiązań z osobą stosującą mobbing umowę o pracę bez wypowiedzenia. Podstawą do rozwiązania umowy w takim przypadku jest naruszenie obowiązków pracowniczych. W kontekście odpowiedzialności wobec osoby pokrzywdzonej, pracodawca, który udowodni, że podjął odpowiednie działania antymobbingowa, które potencjalnie powinny mieć pełną skuteczność, może uniknąć prawnych roszczeń ze strony pracownika.

Jakie prawa ma ofiara mobbingu?

Kancelaria Adwokacka niestety coraz częściej podejmuje sprawy związane z mobbingiem. Pracownik, który doświadczył mobbingu ma prawo rozwiązać umowę o pracę z tego właśnie powodu. W takim przypadku rozwiązanie umowy powinno nastąpić na piśmie z wyraźnym wskazaniem przyczyny uzasadniającej decyzję pracownika. To jednak nie wszystko. Może dochodzić odszkodowania o wysokości nie mniejszej niż minimalnego wynagrodzenie za pracę. Wysokość odszkodowania jest uzależniona w dużej mierze od wykazanej przez pracownika szkody, jaką poniósł w wyniku mobbingu. Tutaj bardzo często przydaje się pomoc doświadczonego adwokata, który nie tylko pomoże zgromadzić dowody, ale i przedstawić je w sposób niepozostawiający wątpliwości co do poniesionej przez pracownika szkody. Jeśli bowiem pracodawca nie wypłaci pracownikowi odszkodowania, trzeba będzie wnieść powództwo do sądu pracy. Warto pamiętać, że roszczenia od odszkodowanie z tytułu szkód związanych z mobbingiem przedawniają się po upływie 3 lat od momentu rozwiązania umowy o pracę. Jeśli w wyniku mobbingu doszło do uszczerbku na zdrowiu i można to udowodnić, pracownik może domagać się także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Chodzi tutaj przede wszystkim o trwałą chorobę. Niestety poczucie pokrzywdzenia nie będzie powodem do wniosku o zadośćuczynienie.


Opublikowano

w

przez

Tagi: