Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Prawo pracy - obowiązki i prawa pracownika

Prawo pracy – obowiązki i prawa pracownika

Rozpoczynając pracę na określonym stanowisku mamy nie tylko obowiązki, ale również prawa. Wszystko to regulowane jest przez prawo pracy. Pracodawca jest zobowiązany zagwarantować na dogodne warunku realizowania obowiązków zawodowych. Często jednak dochodzi do sytuacji, gdy prawa osoby zatrudnionej są mocno naruszone. W takiej sytuacji może pomóc nam wyspecjalizowany adwokat.

Obowiązki pracownika

Każdy pracownik ma obowiązek wykonywać swoją pracę rzetelnie i profesjonalnie. Nie może działać na szkodę pracodawcy. Musi stosować się do norm czasowych. Ponadto ma obowiązek godnie reprezentować firmę, w której pracuje. Nie powinien świadomie obniżać renomy marki.
Pracownik musi stosować się do wewnętrznego regulaminu przedsiębiorstwa, a także zasad BHP i ppoż. Jest zobowiązany do wykonywania zadań powierzonych przez przełożonego.
Każda osoba zatrudniona musi przestrzegać zasad współżycia społecznego, gdyż przekłada się to na jakość pracy. Musi chronić tajemnice zawodowe. Nie może przekazywać informacji dotyczących przedsiębiorstwa osobom z zewnątrz.

Prawa pracownika

Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za wypełnioną pracę. Warto podkreślić, że musi być to godna zapłata, która nie może przekraczać wartości wynagrodzenia minimalnego. Musi być ona również dostosowana do kwalifikacji, a także możliwości zawodowych danej osoby.

Pracownik ma również prawo oczekiwać od pracodawcy ochrony zdrowia. Pracodawca musi wydać skierowanie, a także opłacić badania wstępne, kontrolne i okresowe. Osoba, która nie posiada dostatecznej wiedzy z zakresu BHP nie może zostać dopuszczona do pracy. Właśnie dlatego pracodawca musi zagwarantować osobie zatrudnionej szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracownik ma prawo wykonywać swoje obowiązki w warunkach nieszkodzących zdrowiu. Oznacza to, że zadaniem pracodawcy jest przystosowanie miejsca pracy do aktualnie obowiązujących norm. W przypadku, gdy warunki pracy przekraczają dopuszczalne normy (np. praca w wysokich temperaturach), pracownik musi mieć zapewnioną żywność oraz napoje.

W przypadku, gdy odzież własna pracownika może zostać zniszczona podczas pracy, to pracodawca ma obowiązek zapewnić uniform roboczy.
Pracownik ma prawo do tego, aby korzystać z firmowej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Nie jest to jednak warunek bezwzględny. Pracodawca musi dbać o warunki socjalne swoich pracowników w takim stopniu, na ile pozwala mu budżet. Nie może również przeszkadzać w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Powinien np. opłacać część kosztów szkolenia, które jest niezbędne do tego, aby dobrze realizować obowiązki zawodowe.
Oczywiście pracodawca musi również zadbać o to, aby atmosfera w firmie sprzyjała efektywnej pracy. Pracownik powinien zostać wprowadzony do miejsca pracy. Ponadto organizacja pracy musi zostać przeprowadzona prawidłowo. Nie może dojść do sytuacji, gdy pracownicy na tych samych stanowiskach mają zróżnicowany nakład obowiązków. Pracodawca musi stosować sprawiedliwe i jasne metody oceny pracy. Pracownik ma także prawo do skorzystania z urlopu.

Co zrobić, gdy prawo pracy jest naruszane?

W wielu przedsiębiorstwach jest tak, że prawa pracownika są wyraźnie naruszane. W takiej sytuacji wsparciem z pewnością będzie adwokat prawo pracy, który pomoże wyegzekwować nam wszystkie należne przywileje.