Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Upadłość konsumencka 2020 – jakie zmiany?

Upadłość konsumencka 2020 – jakie zmiany?

Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej umożliwiły ogłoszenie bankructwa wielu niewypłacalnym dłużnikom. Obowiązujące regulacje ulegają stopniowej liberalizacji, zapowiadana nowelizacja przepisów prawa upadłościowego znosi kolejne wymagania wobec ubiegających się o oddłużenie oraz upraszcza niektóre procedury. Jakie zmiany przyniesie rok 2020 w upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka – obecne regulacje

W myśl obecnie obowiązującej litery prawa dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzący działalności gospodarczej, jeśli nie jest w stanie wywiązać się z ciążących na nim zobowiązań, może starać się o ogłoszenie umorzenia długów w części lub w całości. W tym celu przeprowadzane jest postępowanie sądowe, którego celem jest ustalenie spełnienia wymaganych przesłanek uprawniających do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Sąd poddaje analizie warunki, które są konieczne do oddłużenia. Zgodnie z przepisami wnioskujący o upadłość konsumencką dłużnik musi stać się niewypłacalny, utracić całkowicie zdolność do realizacji wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeśli zadłużony doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości. Rok 2020 przyniesie bardziej liberalne regulacje w tym zakresie, bowiem już od marca zacznie obowiązywać nowa wersja prawa upadłościowego. Upadłość konsumencka 2020 to kolejne zmiany (upadlosckonsumencka.expert), warto wiedzieć m.in., że od tego momentu ogłoszenie umorzenia długów będzie możliwe niezależnie od tego, w jakim stopniu wnioskujący przyczynił się do swojej niewypłacalności.

Zmiany w upadłości konsumenckiej w 2020 roku

We wrześniu, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, opublikowano w Dzienniku Ustaw znowelizowany tekst ustawy Prawo upadłościowe. Według nowych przepisów sąd będzie mógł ogłosić upadłość konsumencką dłużnika niezależnie od stopnia przyczynienia się do stanu niewypłacalności. Oznacza to, że na etapie badania wniosku organ nie będzie zobligowany do weryfikacji przyczyn powstania zadłużenia, wystarczające będzie dopełnienie wymogów formalnych. Jednak ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie będzie równoznaczne z gwarancją oddłużenia, przyczyny zostaną poddane analizie dopiero podczas ustalania planu spłaty wierzycieli. Sąd odmówi oddłużenia w przypadku celowego działania wynikającego ze złej woli, prowadzącego do trwonienia majątku. Rozszerzona zostanie również docelowa grupa osób, które będą mogły ubiegać się o upadłość konsumencką. Prowadzący w przeszłości działalność gospodarczą nie będą musieli ogłaszać uprzednio ogłaszania upadłości jako przedsiębiorcy.

W jakim celu nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej?

Zmiany w regulacjach dotyczących upadłości konsumenckiej ukierunkowane są na złagodzenie obowiązujących rygorów prawnych umożliwiających wyjście ze spirali zadłużenia. Nowelizacja ma pomóc dłużnikom, uprościć procedury i odciążyć pracę sądów, w których z każdym rokiem przybywa spraw z tego zakresu.