Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Funkcja komornika sądowego w świetle prawa
18 Maj 2016

Funkcja komornika sądowego w świetle prawa


Odpowiedzialny człowiek ma świadomość, że długi i pożyczki trzeba spłacać, gdyż jest to kwestia zasad i sumienia. Zdarzają się jednak ludzie, którzy lekceważą swoje zobowiązania finansowe. Nie spłacają kredytów, nie regulują rachunków, ukrywają się przed wierzycielami i zatajają swoje zarobki. W takiej sytuacji pożyczkodawca musi skorzystać z pomocy komornika sądowego.

Funkcja komornika sądowego

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym niebędącym urzędnikiem państwowym, który działa z ramienia sądu rejonowego. Ma za zadanie doprowadzić do przymusowej egzekucji opartej na podstawie wyroku sądowego. Ponadto przeprowadza spis inwentarza oraz sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia. Działa według przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulowanego w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Czynność funkcjonariusza publicznego jest niezawisła i podlega on jedynie ustawodawcom i sądowi rejonowemu. Nadrzędną misją każdego komornika jest pobranie od dłużnika zaległości finansowych.

Uprawnienia komornika

Komornik powoływany jest przez Ministra Sprawiedliwości, na wniosek złożony przez prezesa sądu apelacyjnego. Jego zadanie polega na odzyskaniu zaległych należności finansowych. W tym celu ma prawo zażądać od dłużnika spisu majątkowego i ujawnienia źródeł zarobkowych, Może wkroczyć do mieszkania, zająć wszelkie dobra materialne, fundusze, zarobki, wypłatę oraz konto w banku. Posiada prawo do przejmowania wszelkich ujawnionych dóbr materialnych, do czasu aż nie pokryją one zaległych zobowiązań finansowych dłużnika. Komornik jest związany jedynie treścią wniosku o wszczęcie egzekucji i nie ma obowiązku dokonania analizy tytułu wykonawczego.

Obowiązki komornika

Komornik ma prawo odbierać należności za pomocą przywilejów, jednak według ściśle określonych zasad. Po wyegzekwowaniu długu, funkcjonariusz ma obowiązek przekazać dobra materialne uprawnionemu organowi w ciągu czterech dni. W przypadku spóźnienia, zobowiązany jest do zapłacenia uprawnionemu organowi odsetek od nierozliczonej kwoty. Ponosi również odpowiedzialność za wyrządzenie wszelkiej szkody podczas wykonywania wyroku. W związku z tym ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Komornik odpowiada, także dyscyplinarnie za naruszenie powagi i godności urzędu, rażącą obrazę przepisów prawa, niewykonanie poleceń, a przede wszystkim wydatkowanie zarekwirowanych środków na działalność niezgodną z ich przeznaczeniem.

Wszelkie zaległe należności należy spłacać w terminie, by uniknąć niepotrzebnych problemów. Zdarzają się jednak osoby, które zalegają z opłatami i uchylają się od swoich zobowiązań. Stają się problematyczne, zwłaszcza dla kredytodawców i instytucji, którym zalegają pieniądze. W takiej sytuacji wierzyciel ma prawo do skorzystania z pomocy z komornika sądowego. Funkcjonariusz publiczny ma obowiązek wyegzekwować zaległe fundusze za pomocą dostępnych mu metod. Komornik sądowy ma możliwości, by odzyskać dla pożyczkodawcy zaległe pieniądze.