Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Kiedy starać się o rozwód z orzekaniem o winie małżonka – przesłanki


Rozwód z orzekaniem o winie wiąże się z koniecznością udowodnienia przed sądem winy współmałżonka za rozpad wspólnego życia. Poza tym jednak przynosi stronie pokrzywdzonej pewnego rodzaju ułatwienia. Czy warto więc walczyć o ustalenie winnego rozwodu? Kiedy i jak można to zrobić.

Kiedy sąd orzeka o winie?

Sąd może orzec rozwód jeśli doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Sąd na wniosek jednego z małżonków może wszcząć postępowanie o rozwód z orzekaniem o winie za rozpad małżeństwa. W innym przypadku natomiast, gdy takiego wniosku brak, obowiązkiem sądu jest ustalenie winy jednego, obojga małżonków lub żadnego z nich.

Zwykle jednak rozwody kończą się orzeczeniem o winie jednego z małżonków, co niesie ze sobą określone konsekwencje dla obojga z nich. Istotne tu są przecież podział majątku, alimenty na dzieci lub małżonka lub opieka nad małoletnimi dziećmi, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata od rozwodów.

Uprawdopodobnienie wniosku rozwodowego

Jeśli jeden z małżonków wnosi wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie małżonka, musi go uprawdopodobnić.

Nie wystarczy więc tylko powiedzieć, że to żona czy mąż ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Winę tę trzeba udowodnić, a dowody muszą być niezbite.

Dowodami na winę małżonka mogą być :

  • dokumenty czy raporty policyjne – gdy winę za rozpad małżeństwa ponosi agresywny partner stosujący przemoc fizyczną,
  • obdukcje – w sytuacji jak wyżej,
  • zeznania świadków – świadkami mogą być sąsiedzi, znajomi czy członkowie rodziny. Ich zeznania wystarczą, by udowodnić winę partnera, kiedy chodzi na przykład o zdradę małżeńską lub stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej,
  • maile, SMS-y czy skany rozmów na portalach społecznościowych – także są dowodami w procesie udowadniania winy jednego z małżonków,
  • wyciągi z konta, rachunki.

Jakie mogą być podstawy do orzeczenia winy?

Winę za rozpad małżeństwa może ponosić każdy współmałżonek, który słowem, czynem lub zaniechaniem naruszył obowiązki godziwego postępowania, czyli wynikające z przepisów o współżyciu społecznym. Mogą to więc być:

 • ukryte przed współmałżonkiem choroby psychiczne – do takich przypadków dochodzi stosunkowo rzadko, zdarza się jednak, że jeden z partnerów zawierających związek małżeński zataja przed żoną lub mężem fakt istnienia swojej choroby psychicznej. Wówczas stanowi to niepodważalny argument za jego winą za rozpad małżeństwa;’
 • zdrada – nie dotrzymanie wierności to jeden z najczęstszych powodów rozwodów z orzekaniem o winie.
 • uzależnienia – czy to alkoholizm, narkomania, czy uzależnienie od pornografii, hazardu czy seksu, jest solidną podstawą do orzeczenia o rozwodzie z winy uzależnionego współmałżonka;
 • przemoc fizyczna lub psychiczna – agresja lub przemoc wobec współmałżonka lub dzieci to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństwa, a jej udowodnienie nie jest trudne, jeśli poszkodowany małżonek dysponuje obdukcją lekarskimą lub raportami policyjnymi;
 • groźby – groźby są karalne, a ich stosowanie daje podstawy do zakończenia małżeństwa z winy partnera stosującego je;
 • odmowa pożycia – współżycie to jeden z obowiązków małżonków, a uchylanie się od niego narusza dobra partnera. jednak udowodnienie wina małżonka może być trudne;
 • uchylanie się od obowiązków związanych z opieką nad wspólnym gospodarstwem domowym – kiedy partner odmawia podjęcia pracy i wzięcia na siebie części obowiązków związanych z utrzymaniem domu i dzieci, możesz złożyć wniosek o rozwód z orzeczeniem o jego winie.

Dlaczego warto złożyć wniosek o rozwód z winy współmałżonka?

Twój współmałżonek ponosi winę za rozpad małżeństwa?

Masz na to niezbite dowody i chcesz zakończyć związek?

Złóż pozew o rozwód z orzeczeniem o jego winie. Przemawia za tym szereg argumentów, z których najważniejszym wydają się być alimenty i opieka nad dziećmi. Jeśli wina współmałżonka polega na stosowaniu przemocy lub uzależnieniu, opieka nad wspólnymi dziećmi przypadnie Tobie, ale były małżonek będzie zobligowany do płacenia Ci alimentów na dzieci, a być może i na Ciebie. Natomiast strona uznana za winną rozpadu małżeństwa nie ma prawa ubiegać się o alimenty, nawet jeśli popadła w niedostatek.

Winny rozpadu małżeństwa partner ponosi koszty postępowania sądowego.

Jeśli więc Twoje małżeństwo stoi na krawędzi rozpadu, a Ty masz niezbite dowody na winę partnera, złóż wniosek rozwodowy z orzeczeniem o jego winie. To otworzy Ci furtkę do uzyskania alimentów i opieki nad dziećmi.