Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Nauka i emerytura

„W 1968 roku ukończyłam 5-letnie liceum medyczne, w piątej klasie odbywałam praktykę w szpitalu, dyżurując po 7 godzin w dzień i po 8 godzin w nocy (nieodpłatnie). Wcześniej też odbywałyśmy praktykę w szpitalu. Czy w tej sytuacji okres nauki w liceum medycznym zalicza się do stażu branego pod uwagę przy ustalaniu dla mnie prawa do renty lub emerytury?”- pyta pani Zofia W. z Gorlic.

Niestety, do stażu pracy branego pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury i renty nie wlicza się nauki w liceum medycznym, nawet wówczas, gdy podczas niej uczennice odbywały praktyki. Nie wlicza się tych lat zarówno do okresów składkowych, jak i nieskładkowych. Praktyki odbywanej w ramach nauki nie można uznać za pozostawanie w stosunku pracy. Uczennica nie zawarła bowiem ze szpitalem umowy o pracę. Natomiast z tytułu nauki i okresów nieskładkowych zalicza się jedynie naukę w szkole wyższej na jednym kierunku, w wymiarze określonym w programie studiów (pod warunkiem, że zostanie ona ukończona) oraz dokształcanie zawodowe lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach instytutów naukowych w charakterze wolontariusza (w tym wypadku zalicza się czas dokształcania, ale nie dłużej niż rok).